icon

Загальнопедагогічні модулі та модулі з психології

Тексти "нової природи" як елементи компетентнісно-діяльнісного уроку (Гич Г. М.)

Формуємо інклюзивну компетентність в освіті (Пінюгіна К. О.)

Методика створення та проведення освітніх вебквестів (Богданова О. О., Захар О. Г.)

Технології візуалізації навчальної інформації (інфографіка) (Тихонова Т. В., Домаскіна М. А.)

Державомовна компетентність педагога Нової української школи (Лукьяненко Д. В.)

Арттерапія в роботі практичного психолога та соціального педагога (Хозраткулова І. А.)

Створення аналітичної та звітної педагогічної інформації за допомогою електронних таблиць (Тихонова Т. В., Домаскіна М. А.)

Основи підтримки життя. Домедична допомога при раптовій зупинці серця та загрозливих життю станах (Учень С. М.)

Підвищення професійної компетентності педагогів засобами гугл-інструментів (Олійник Л. М.)

Права та обов'язки людини в Інтернеті (Бундюченко Т. В.)

Організація системи психологічного супроводу в умовах інклюзивного навчання (Шашлова А. Л.)

Статеве виховання дітей від народження до 18 років (Олійник Л. М.)

Профілактика емоційного вигорання педагога (Хозраткулова І. А.)

Домедична допомога в екстрених умовах (Учень С. М.)

Використання традицій української етнопедагогіки в освітньому процесі (Волос О. В.)

Безпечний простір: формування стійкості до стресу в дітей дошкільного віку та школярів (Алхімова К. Ю.)

Онлайн-інструменти в діяльності вчителя (Богданова О. О.)

Інтерактивні методи викладання:практичні поради сучасному вчителю (Гладун В. В.)

Учні «нової грамотності» у Новій українській школі (Гич Г. М.)

Рухливі ігри як метод оздоровлення та активного відпочинку учнівської молоді (Череповська Г. О.)

Формування громадянських компетентностей учнів як профілактика шкільного булінгу (Клименюк Н. В.)

Основи сім'ї. Формування життєвих компетентностей у старшокласників з питань шлюбу, сім'ї та усвідомленого батьківства (методичні сценарії навчальних знань) ( Клименюк Н. В.)

Здоровий учень - здоровий педагог: так, ні чи навпаки? (Лисиця Г. Г.)

Формування в учнів компетентностей у природничих науках і технологіях під час вивчення суспільствознавчих дисциплін (Клименко Л. О.)

Ситуативне виховання як засіб формування соціальної компетентності учнів Нової української школи (на прикладі кейсів) (Клименюк Н. В.)

Закордонний досвід організації освіти на сучасному етапі (Ніколаєв І. Є.)

Культурологічна компетентність як складова загальнокультурної компетентності педагога Нової української школи (Мицик С. В.)

Компетентнісний підхід до формування медіаграмотності в умовах Нової української школи (Бундюченко Т. В.)

Нові форми оцінювання громадянської та соціальної компетенції здобувачів освіти (Гладун В. В.)

Excel: використовуємо правильно (Домаскіна М. А.)

Анотація

Створення інтерактивних аркушів (Богданова О. О.)

Анотація

Формування мовленнєвих компетенцій у дітей з порушенням психофізичного розвитку (Дмитрієва О. В.)


icon

Вчителі української мови та літератури

Предметно-методична компетентність сучасного вчителя української мови (Кузнєцова А. М.)

Сучасні освітні технології на уроці української мови (Кузнєцова А. М.)

Демонстраційні засоби навчання на уроці української мови (Діордіца Д. П.)

Модуль передбачає отримання теоретичних знань, формування і розвиток практичних умінь учителів-філологів
щодо використання візуальних засобів навчання на уроці української мови, що будуть ефективними для формування й
розвитку ключових компетентностей учнів. Ефективне використанн...

Контекстне вивчення художніх творів у курсі української та зарубіжної літератури (Гладишев В. В.)

Анотація

Методичний інструментарій учителя літератури Нової української школи, місто Первомайськ (Лукьяненко Д. В.)

Формування компетентного читача нової української школи (5-8 класи, засобами візуального посібника) (Шуляр В. І.)

Анотація


icon

Вчителі російської мови та зарубіжної літератури

Компетентнісно-діяльнісний урок зарубіжної літератури (Пономаренко Г. В.)


icon

Вчителі англійської мови


icon

Вчителі математики

ЗНО з математики: проблеми, перспективи, підготовка (Махровська Н. А.)

Удосконалення математичної грамотності учнів засобами міжпредметних зв’язків із фізикою та астрономією (Ліскович О. В.)

Математика і життя: нова українська школа (Махровська Н. А.)

Ключові уміння XXI століття (Рогожинська Е. К.)

Анотація


icon

Вчителі фізики, астрономії

Нормативне та навчально-методичне забезпечення викладання фізики та астрономії в ЗЗСО (Ліскович О. В.)

Розроблення компетентнісно орієнтованих завдань із фізики (Ліскович О. В.)

Методика використання фізичних задач в освітньому процесі (Ліскович О. В.)

Фізичний експеримент - універсальний метод формування предметної компетентності учнів (Клименко Л. О., Ліскович О. В.)


icon

Вчителі біології

Сучасні ІКТ-технології на уроках біології (Мироненко І. В.)

Метод моделювання в освітньому процесі з біології (Мироненко І. В.)

Реалізація діяльнісного підходу в освітньому процесі з біології (Мироненко І. В.)


icon

Вчителі хімії

Формування в учнів компетентностей у природничих науках і технологіях в освітньому процесі з хімії (Клименко Л. О., Кравченко А. М.)


icon

Вчителі природознавства

Реалізація змістових ліній навчальних програм курсу «Природознавство. 5 клас» (Клименко Л. О.)


icon

Вчителі інформатики

Формування алгоритмічної культури на основі мови програмування С++ (Махровська Н. А.)

Scratch: від 0 до гуру ( Домаскіна М. А.)

Бази даних. І частина (проектування та створення реляційної бази даних) (Погромська Г. С.)

Бази даних. ІІ частина (робота з об'єктами бази даних, мова SQL) (Погромська Г. С.)


icon

Вчителі трудового навчання, технологій

Основи 3D-моделювання ( Домаскіна М. А.)


icon

Вчителі історії, правознавства

Актуальні проблеми історії України ХХІ століття (Бундюченко Т. В.)

Використання хмарних сервісів у роботі вчителя-суспільствознавця (Гладун В. В.)

Формування інформаційно-цифрової компетентності здобувачів освіти засобами краєзнавчого матеріалу (Бундюченко Т. В.)

Соціально-політичні теорії ХХ-ХХІ століть (Суріна Г. Ю.)

Компетентнісний підхід як основа становлення моделі учителя суспільствознавця Нової української школи (Іртищева О. А.)

анотація


icon

Вчителі музичного, образотворчого мистецтв

Компетентнісно-діяльнісна парадигма викладання мистецьких дисциплін (Петренко О. М.)

Сучасні художньо-педагогічні технології на уроках музичного мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво» Нової української школи (Кібалова Т. В.)


icon

Вчителі фізичної культури


icon

Вчителі основ здоров'я


icon

Вчителі початкових класів

Ігрові технології в освітньому процесі початкової школи (розробка авторських ігор) (Сокуренко О. О.)

Кооперативне навчання у формуванні соціальних навичок молодших школярів (Продан Л. А.)

Наукові основи представлення природничої складової інтегрованого курсу Нової початкової школи «Я досліджую світ» (Клименко Л. О., Ліскович О. В.)

Використвання технологій Кюізенера та Воскобовича в освітньому процесі 1 класу (Міленіна Г. С.)

Феномен креативності та чинники її розвитку в молодших школярів (Сокуренко О. О.)

Формувальне оцінювання навчальних досягнень молодших школярів: від експерименту до практики (Степанець Н. М.)

Мнемотехніка та інфографіка - інструмент для запам'ятовування (Ісаєв В. О.)

Анотація


icon

Вихователі закладів дошкільної освіти

Інноваційні технології дошкільної освіти (Міленіна Г. С.)

Використання квест-технології в освітньому процесі закладів дошкільної освіти (Міленіна Г. С.)

Розвиток конструкційних здібностей та вмінь з LEGO (Продан Л. А.)

Технології психолого-педагогічного та корекційно-розвивального супроводу дітей із синдромом дефіциту уваги та гіперактивністю в закладі дошкільної освіти (Бавольська О. В.)


icon

Вихователі груп продовженого дня


icon

Керівники гуртків закладів позашкільної освіти


icon

Вчителі-дефектологи


icon

Методисти науково-методичних установ

Система організації методичної роботи закладів освіти в умовах кадрової автономії (Бурлака Т. Ю.)

анотація


icon

Керівники закладів освіти

Моделювання внутрішньої системи якості закладу освіти (Кулешова О. А.)

Підвищення ефективності прийняття управлінських рішень керівником школи (Федосова А. О.)


Вчителі географії

Формування в учнів компетентностей у природничих науках в освітньому процесі з географії Клименко Л. О., Ліскович О. В.)


Педагоги-організатори